Artikel 1. Definities
 
1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
a. Qompast: de gebruiker van dit privacy beleid: Qompast gevestigd aan de Meander 251, 6825 MC te Arnhem ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60314745;
b. betrokkene: de natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens verwerkt worden;
c. kandidaat: de natuurlijke persoon die op zoek is naar een (andere) baan en derhalve in het kader van de overeenkomst zijn cv aan Qompast heeft verstrekt;
d. contactpersoon: de natuurlijke persoon werkzaam voor het bedrijf, dat een werving- en selectieopdracht aan Qompast heeft verleend of wenst te verlenen, die contact heeft met Qompast i.v.m. de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst;
e. overeenkomst: de overeenkomst tussen Qompast en de betrokkene;
f. website: de website; www.qompast.nl.
g. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.
 
 
Artikel 2. Persoonsgegevens
 
2.1. Voor Qompast is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Qompast volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2. Qompast gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
2.3. Qompast verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens aan Qompast heeft verstrekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Qompast.
2.4. Qompast verzamelt en verwerkt de volgende (persoons)gegevens:
a. voor- en achternaam van de contactpersoon;
b. e-mailadres van de contactpersoon;
c. telefoonnummer van de contactpersoon;
d. functie van de contactpersoon;
e. de gegevens die staan vermeld in het cv van de kandidaat, zoals: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, opleidingen, trainingen, diploma’s, stages, pasfoto en arbeidsverleden.
2.5. Qompast verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
2.6. De kandidaat is er zelf verantwoordelijk voor dat de (persoons)gegevens die hij aan Qompast heeft verstrekt correct en volledig zijn.
 
 
Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking
 
3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.
3.2. Qompast verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. om een offerte te sturen naar de contactpersoon;
b. voor het tot stand komen van de overeenkomst;
c. om een zakelijke relatie te kunnen onderhouden met de betrokkene;
d. voor de uitvoering van de dienstverlening van Qompast / om de overeenkomst uit te kunnen voeren;
e. om te kunnen beoordelen of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde vacature;
f. om een kandidaat op de hoogte te stellen van een bepaalde vacature;
g. om de contactpersoon ervan op de hoogte te stellen dat Qompast een kandidaat heeft voor een vacature;
h. om te voldoen aan administratieve plichten;
i. om te voldoen aan wet- en regelgeving.
3.3. De verstrekking van de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer van de contactpersoon is een contractuele verplichting. Het is voor de kandidaat een contractuele verplichting om zijn cv aan Qompast te verstrekken, zonder cv kan Qompast de overeenkomst niet uitvoeren.
3.4. Qompast zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
3.5. Qompast verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Qompast streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. Qompast zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
 
 
Artikel 4. Wissen van persoonsgegevens
 
4.1. Qompast zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
4.2. Qompast is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.
 
 
Artikel 5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 
5.1. Qompast zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
a. Qompast daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals het verstrekken van het cv van de kandidaat aan een potentiële werkgever die een vacature heeft openstaan waarvoor de kandidaat geschikt zou kunnen zijn;
d. de doorgifte geschiedt aan een door Qompast voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Qompast een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
5.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
5.3. Qompast verkoopt geen persoonsgegevens aan een derde partij.
 
 
Artikel 6. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
 
6.1. Op verzoek verleent Qompast aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Qompast van hem bijhoudt en verstrekt Qompast de betrokkene kosteloos een kopie van deze persoonsgegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
6.2. Qompast biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste persoonsgegevens die Qompast van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
6.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Qompast worden ingediend, zie artikel 9.1 voor de contactgegevens van Qompast. Qompast reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.
 
 
Artikel 7. Bezwaar
 
7.1. De betrokkene kan bij Qompast bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Qompast het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Qompast met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Qompast bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.
 
 
Artikel 8. Recht van beperking
 
8.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of
dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Qompast verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.
 
 
Artikel 9. Contact
 
9.1. Voor vragen over de wijze waarop Qompast persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Qompast van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Qompast.
Contactgegevens:
Qompast
Adres: Meander 251
Postcode/plaats: 6825 MC Arnhem
e-mailadres: info@qompast.nl
telefoonnummer: 06-46745275
9.2. Indien Qompast op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Qompast de betrokkene daarvan op de hoogte.
 
 
Artikel 10. Beveiligingsmaatregelen
 
10.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Qompast verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. Qompast heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
a. sterke wachtwoorden;
b. externe beveiligde harde schijf;
c. beveiligde computer;
d. beveiligde cloud omgeving;
e. Qompast print documenten met persoonsgegevens niet uit.
10.2. Gegevens die via de website aan Qompast worden verstrekt, zijn versleuteld. Qompast maakt gebruik van een HTTPS verbinding.
 
 
Artikel 11. Privacy beleid van derden
 
11.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Qompast aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website raad gepleegd te worden.
 
 
Artikel 12. Wijzigingen
 
12.1. Qompast behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Qompast.
 
 
Artikel 13. Datalek
 
13.1. Indien zich bij Qompast een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Qompast daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
13.2. Indien er sprake is van een datalek bij Qompast dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Qompast de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.
 
 
Artikel 14. Cookies
 
14.1. Qompast gebruikt functionele en analytische cookies.
14.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
14.3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat een of meerdere soorten cookies niet meer geplaatst worden. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website.
14.4. Soorten cookies en doelen:
De partij die de cookie plaatst
Het soort cookie
Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
Qompast
Functionele cookie
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert.
Qompast ten behoeve van het gebruik van Google Analytics
Analytische cookie
Door het gebruik van analytische cookies kan Qompast zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Qompast op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Qompast heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.
 
 
Artikel 15. Klacht indienen
 
15.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Qompast niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.